vedtægter

vedtægter


VEDTÆGTER


”ANDELSBOLIGFORENINGEN SJØLUND§ 1


Navn og hjemsted (1.1)Foreningens navn er Andelsboligforeningen ” SJØLUND


(1.2)Foreningens hjemsted er i NÆSTVEDkommune.


§ 2


Formål (2.1)Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og administrere ejendommen matr.nr.
3 R, Næstved Markjorder, beliggende Bag Bakkerne 27A,B,C,D, og 29A,B,C,D,E. 4700 Næstved


§ 3


Medlemmer (3.1)Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år    og som beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom,  og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.


                                        (3.2)    Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.


(3.3)Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.


(3.4)Som andelshaver, kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages enhver der erhverver andelsboligen som forældrekøb og betaler den til enhver tid fastsatte andelsværdi bestående af indskud med eventuelt tillæg, jf. § 4. denne andelshaver er ikke forpligtet til at flytte ind og bebo andelsboligen. Ved forældrekøb forstås at andelsboligen erhverves af en eller flere forældre og fremlejes til andelshaverens biologiske eller adopterede børn. Ved forældrekøb forstås endvidere at en andelsbolig, erhverves af et eller flere børn og fremlejes til andelshaverens biologiske forældre eller adoptivforældre. Opfylder andelshaveren ikke længere betingelserne for forældrekøb er andelshaver forpligtet til at overdrage andelsboligen til en person som kan godkendes efter stk. 1 eller til selv at flytte ind i og bebo andelsboligen.(3.5)Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig 

og sin husstand.


(3.6)Hver andelshaver må ikke benytte mere end en bolig i foreningen og er forpligtet til at 

bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom,

institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste,

           midlertidig forflyttelse eller lignende.


§ 4


Indskud (4.1)Indskud udgør et beløb, svarende til:


3 stk. for boligtype A   kr. 672.803,00

6 stk. for boligtype B   kr. 563.660,00


(4.2)Indskuddet skal indbetales kontant.


§ 5


Hæftelse (5.1)Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, 

jfr. dog stk. 2.


(5.2)For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller underpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. 


      (5.3)En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1     og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i 

forpligtelsen. 


§ 6


Andel (6.1)Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. 


Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i     andelsboligforeningslovens § 6 b.


 (6.3)    Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.


                      (6.4)For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan 

bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet 

andelsbevis.


§ 7


Boligaftale (7.1)En andelsbolig må udelukkende benyttes til beboelse. Bestyrelsen kan tillade erhverv, der ikke medfører tilgang af kunder, ombygning af andelsboligen og skiltning, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboer, er det tilladt efter kommunale forskrifter.(7.2)Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelser med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om andelsboligens brug m. v.


§ 8


Boligafgift (8.1)Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af           generalforsamlingen, boligafgiften fordeles pr. andelsbolig efter fordelingstal.


(8.2)Boligafgiften betales senest den 5. i hver måned, ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje.


§ 9


Vedligeholdelse (9.1)En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg og fælles forsynings‑ og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoveddør samt vinduer. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter 

også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt        omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.


(9.2)En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede           haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af     havearealet og for fælles eller egne hegn.


(9.3)En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige         vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.


Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure samt fælles anlæg. Eventuelt fastlagt ved vedligeholdelsesplaner


(9.5)Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den    nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 21.


§ 10


Forandringer (10.1)En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring        skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest 5 uger inden den bringes til udførelse.        Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden 3 uger efter              anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået    enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.


(10.2)Såfremt forandringerne ønskes udført af hensyn til ældre/handicappede kan bestyrelsen ikke blankt nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse jf. stk. 3 og stk. 4 og alene nægte godkendelse, såfremt forandringerne medfører væsentlige gener for de øvrige beboere i foreningen.


(10.3)En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af    redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at      godkende en anmodning om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser.


(10.4)Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med  kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.


(10.5)Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed   og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller         tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for             bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.


§ 11


Fremleje (11.1)En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end   medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2.


(11.2)En andelshaver er, når han har beboet boligen i normalt mindst et halvt år, berettiget til   at fremleje eller låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når          andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse,   forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes.  Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.


(11.3)En andelshaver, der har erhvervet andelsboligen som forældrekøb kan fremleje denne til biologiske børn og adoptivbørn eller biologiske forældre og adoptivforældre på ubestemt tid.


§ 12


Husorden (12.1)Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, husdyrhold m. v. Sådanne regler er til enhver tid bindende for alle andelshavere jf. dog stk. 2. 


(12.2)Uanset bestemmelser om forbud mod husdyrhold er det altid tilladt at holde førerhund.


(12.3)Bestemmelser om husdyrhold m. v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.


(12.4)Det er tilladt at holde et husdyr i hvert hus og det forventes, at der er fuld kontrol over dyret, samt at efterladenskaber fjernes omgående.§ 13


Overdragelse (13.1)Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel 

efter reglerne i § 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter    ind  i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget     skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.


(13.2)Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:


A)Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med        bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller   til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen.


B)Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den,     der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten       i  henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers  bolig frigøres, således at den tilbydes først til de indtegnede på ventelisterne i             overensstemmelse med reglerne i denne paragrafs stk. 2 litra B og C, og derefter til den person, der indstilles af den adelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen jf., denne paragrafs stk. 2 litra D.C)Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er        indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for administration af ventelisten, herunder bl.a. fastsætte gebyr               for indtegning. Hvor mange tilbud de indtegnede skal have fået, før de kan  slettes, og fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå  på ventelisten, idet de ellers slettes. 


Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.


(13.3)Foreningens ventelister skal fremlægges til eftersyn for andelshaverne på hvert års         ordinære generalforsamling.


(13.4)    Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtægternes § 14, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimal lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i § 13, stk. 2, litra a, skal den køber, der ønsker at købe til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen af prisen er mere end 15 % af den udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter § 13, stk. 2, litra b og c skal herefter tilbydes andelen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen kan beslutte, at indtegnede på ventelisten, når lejligheden udbydes første gang til ventelisterne, skal meddele, om de ønsker lejligheden tilbudt igen til en lavere pris, hvis lejligheden ikke kan sælges til den udbudte lovlige pris efter § 14.


§ 14


Pris (14.1)Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende   eventuelle aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:


Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular.


B)Værdien af forbedringer, jfr. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under byggeriets    opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det særskilt betalte    vederlag som ovenfor anført.


Værdien af forbedringer og anlæg m.v. af det til boligen hørende haveareal fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse.


D)Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.


E)Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes  pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil.
(14.2)Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B ‑ E fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende.                                Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer og faste tilpassede tæpper, der tilhører andelsboligforeningen,     men skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, kan beregnes et nedslag under     hensyntagen til maskinernes / tæppernes alder og forventede normale levetid.


(14.3)Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil  overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen.             Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.


(14.4)Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om    fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller   nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af      Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.                                                          Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderings-rapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering      er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og  træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.


(14.5)Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelle pristillæg        eller nedslag i vedligeholdelsesstand, fastsættes af den af foreningen sædvanligt benyttede vurderingsmand. Halvdelen af vurderingshonoraret betales af køber og halvdelen af     vurderingshonoraret betales af sælger. 


§ 15


Fremgangsmåde (15.1)Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret de dokumenter og nøgleoplysninger, der er krævet i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter herunder andelsboligforeningens vedtægter, energimærke, seneste årsregnskab og budget, referat af seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinær generalforsamling samt vedligeholdelsesplan såfremt en sådan er udarbejdet. Erhververen skal endvidere have udleveret nøgleoplysningsskemaer om andelsboligen og andelsboligforeningen samt en eventuel erklæring om ændringer i nøgleoplysningerne. Foreningen skal udlevere nøgleoplysningsskemaerne til den andelshaver der ønsker at sælge hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter anmodning. For nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg løber fristen for udlevering fra det tidspunkt, hvor foreningen har modtaget relevant dokumentation fra andelshaveren vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre mv. Dokumenterne kan udleveres elektronist og eventuelt gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som påvirker foreningens formue negativt, såsom er fald i ejendommens værdi, væsentlige kursreguleringer eller optagelse af nye lån, er bestyrelsen forpligtet til at udfylde og udlevere erklæring om væsentlige ændringer i nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen.


(15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at ovedragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrage og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshaver og ved tvangssalg eller –auktion.


                                         (15.3)    Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overdragelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen,  skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Fristen for deponering / garantistillelse skal frigives til andelsboligforeningen senest 7 hverdage før overtagelsesdagen.


(15.4)   Andelsboligforeningen afregner – efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige                   beløb til indfrielse af eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien –                    provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og der                 næst til den fraflyttende andelshaver.


                    (15.5)   Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbage-  holde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af      varmeudgifter og lignende. Såfremt af regning med erhververens samtykke sker inden       overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt   beløb til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.


                                      (15.6)   Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.


                                     (15.7) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-6 skal afregnes senest               10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.


§ 16


Ubenyttede boliger (16.1)Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.


§ 17


Dødsfald (17.1)Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge


Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder.


B)Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre.

C)Personer som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel

og bolig ved hans/hendes død. Erhververen skal i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.

                                (17.2)    Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14‑15 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3‑7 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen.


(17.3)Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3‑måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 15.


§ 18


Samlivsophævelse (18.1)Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.


(18.2)Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.


                     (18.3)Ved ægtefælles/registreret partners fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller/registrerede partnere være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle/registrerede partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19 stk. 2 finder §§ 14‑15 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles/registrerede partners overtagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3‑7 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle/registrerede partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.


§ 19


Opsigelse (19.1)En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13 ‑ 19 om overførsel af andelen. 


§ 20


Eksklusion (20.1)I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:


Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art.


Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jfr. § 16 stk. 1.


Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. § 9.


Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.


Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.


Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.


(20.2)Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i § 17.§ 21


Ledige boliger (21.1)I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter § 17, § 18 eller § 21, 

eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i § 13.2 B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.


§ 22


Generalforsamling (22.1)Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.


(22.2)Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 


1)Valg af dirigent.


2)Bestyrelsens beretning.


3)Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.


4)Forelæggelse af drifts‑ og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.


5)Forslag.


6)Valg.


7)Eventuelt.


(22.3)Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 del af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden


§ 23


Indkaldelse m.v. (23.1)Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 30 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. 


(23.2)Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  


(23.3)Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. 


(23.4)Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, samt personer med fuldmagt der bebor boligen i forbindelse med forældrekøb. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der ikke kan tage ordet eller stille forslag. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.


(23.5)Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem, en anden andelshaver eller en person der bebor andelsboligen i forbindelse med forældrekøb. En andelshaver kan dog kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt.
§ 24


Flertal (24.1)Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer      sig om beslutninger som nævnt i stk. 2 ‑ 4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret.


(24.2)Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelses-arbejder hvis finansiering beregnet ud fra ydelsen på sædvanligt 30-årigt kontantlån ville kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 25 %, om henlæggelse til sådanne        arbejder med et beløb, der årligt overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift og om        optagelse af afdragsfrie lån, nedsparingslån, rentetilpasningslån uden rentemaksimum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på 

            fremtidig ydelse, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 af ja og nejstemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.


(24.3)Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem         andelshaverne hæfter personligt.


(24.4)Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages       med   et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige   mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.


§ 25


Dirigent m.v. (25.1)Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.


(25.2)Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af     dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på       generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne senest en måned efter         generalforsamlingens afholdelse.


§ 26


Bestyrelse (26.1)Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af                 foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.


§ 27


Bestyrelses- (27.1)Bestyrelsen består af en formand og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer efter

medlemmer generalforsamlingens bestemmelse. 1 person fra hver boligblok i bestyrelsen (tilstræbes)


(27.2)Formand og kasser vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.


                                     (27.3)Rotation af bestyrelsen:

Ulige år:   Formanden 

Hvert år:   Næstformand

Lige år:       Kasserer på valg

Hvert år:           Sekretær


(27.4)Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges en person fra hver hustand og kun en person der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.


(27.5)Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer og sekretær.


(27.6)  Ved formandens fratrædende fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste 

Ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædende   bliver mindre end 3, indkaldes til generalforsamling til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 28


Møder (28.1)Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en     person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til,         kan  have særinteresser i sagens afgørelse.


(28.2)Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af         hele bestyrelsen.


(28.3)I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.


§ 29


Tegningsret (29.1)Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 30


Administration (30.1)Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller en anden professionel                          ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt kautionsforsikring til som                administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning.                      Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer        nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.


(30.2)Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i nærværende stk. 3 og 4 finder da anvendelse.


(30.3)  Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne         foretages hævning ved check eller brug af homebank/netbank ved underskrift fra to       bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift,   leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte   til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes        direkte på en sådan konto.


(30.4)Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføringen til et statsautoriseret eller             registreret revisionsfirma, og /eller overlade opkrævning af boligafgift, varetagelse           af lønningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger til et pengeinstitut.        I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge           en kasserer, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og          periodiske betalinger.


(30.5)Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for                       foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars                og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note                   til årsregnskab.


§ 31


Regnskab (31.1)Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik        og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.                                                   Regnskabsåret er kalenderåret.
(31.2)I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den       pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14.                                                   Forslaget anføres som note til årsrapporten.


(31.3)Hvert år medtages i budgettet og resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond  som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til   vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og /eller fornyelser. Beløbets størrelse       fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke       medregnes ved beregning af andelsværdien. 


§ 32


Revision (32.1)Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere    årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.


§ 33


(33.1)Det reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til drifts‑ og likviditetsbudget        udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling


§ 34


Opløsning (34.1)Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.


(34.2)Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende         formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.


     Vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. marts 2015                                                                                    I bestyrelsen: 

         Formand: Knud Schmidt                      Næstformand: Birthe Pedersen                      Kasserer: Frank Poulsen

                                                                           Sekretær: John Larsen

              


 


   Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.10 | 11:40

Jeg vil gerne skrives på venteliste.

...
04.08 | 10:03

Jeg vil meget gerne skrives op på jeres venteliste.
Yvonne michelsen

...
02.07 | 18:05

Jeg vil meget gerne skrives op i jeres boligforening.

...
01.07 | 18:38

Hej. Jeg har hørt godt om jeres boliger og vil meget gerne skrives op på jeres venteliste til en bolig i et plan. Bor pt i eget hus

...
Du kan lide denne side