Vedtægter

                    VEDTÆGTER

                               ”ANDELSBOLIGFORENINGEN SJØLUND”

§ 1

Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen ” SJØLUND”
(1.2) Foreningens hjemsted er i NÆSTVED kommune.

§ 2

Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og administrere ejendommen matr.nr.
3 R, Næstved Markjorder, beliggende Bag Bakkerne 27A,B,C,D, og 29A,B,C,D,E.
4700 Næstved

§ 3

Medlemmer (3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år
og som beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom,
og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg, jf. § 4.
(3.2) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en
juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.
Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen,
frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje

boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på an-
delsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge

andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt in-
den 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer,

hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter af-
regning finder sted som anført i §§ 13 og 15.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin
husstand.

(3.4) Som andelshaver, kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages enhver der er-
hverver andelsboligen som forældrekøb og betaler den til enhver tid fastsatte andelsværdi

bestående af indskud med eventuelt tillæg, jf. § 4. Denne andelshaver er ikke forpligtet til
at flytte ind og bebo andelsboligen. Ved forældrekøb forstås at andelsboligen erhverves af
en eller flere forældre og fremlejes til andelshaverens biologiske eller adopterede børn.
Ved forældrekøb forstås endvidere at en andelsbolig, erhverves af et eller flere børn og

fremlejes til andelshaverens biologiske forældre eller adoptivforældre. Opfylder andels-
haveren ikke længere betingelserne for forældrekøb er andelshaver forpligtet til at over-
drage andelsboligen til en person som kan godkendes efter stk. 1 eller til selv at flytte ind

Side 2

i og bebo andelsboligen.
(3.5) Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig
og sin husstand.
(3.6) Hver andelshaver må ikke benytte mere end en bolig i foreningen og er forpligtet til at
bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom,
institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste,
midlertidig forflyttelse eller lignende.
§ 4

Indskud (4.1) Indskud udgør et beløb, oprindeligt svarende til:
3 stk. for boligtype A kr. 672.803,00
6 stk. for boligtype B kr. 563.660,00 pr. fordelingstal, således som disse er fastsat
ved stiftelsen.
(4.2) Indskuddet skal indbetales kontant.

(4.3) Ved optagelse af ny andelshaver efter stiftelsen skal der ud over indskud betales et til-
lægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 14 godken-
des for andelsboligen.

§ 5

Hæftelse (5.1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen,

jfr. dog stk. 2.
(5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen
eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret

ved pantebrev eller underpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaver-
ne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har ta-
get forbehold herom.

(5.3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1
og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i
forpligtelsen.

§ 6

Andel (6.1) Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

(6.2) Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse
med reglerne i §§ 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i
andelsboligforeningslovens § 6 b.
(6.3) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der
kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu
ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end

andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. For-
eningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for

tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens §

4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af for-
bedringer m.v.

(6.4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan
bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet
andelsbevis.

Side 3

§ 7

Boligaftale (7.1) En andelsbolig må udelukkende benyttes til beboelse. Bestyrelsen kan tillade erhverv, der

ikke medfører tilgang af kunder, ombygning af andelsboligen og skiltning, såfremt det ik-
ke er til gene for de øvrige beboere, er det tilladt efter kommunale forskrifter.

(7.2) Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelser med hver andelshaver oprette
en boligaftale, der indeholder bestemmelser om andelsboligens brug m. v.

§ 8

Boligafgift (8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af
generalforsamlingen, boligafgiften fordeles pr. andelsbolig efter fordelingstal.
(8.2) Boligafgiften betales senest den 5. i hver måned, ved for sen betaling af boligafgift kan
opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for
sen betaling af leje.
(8.3) En andelshaver er forpligtet til at betale boligafgift, indtil en ny andelshaver har overtaget
andelsboligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 9

Vedligeholdelse (9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra
vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset
fra udskiftning af hoveddør samt vinduer. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter
også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom
f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt
omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.
(9.2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede
haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af
havearealet og for fælles eller egne hegn.
(9.3) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige

vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaver-
ne.

(9.4) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af
bygninger, skure samt fælles anlæg. Eventuelt fastlagt ved vedligeholdelsesplaner
(9.5) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve
nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den
nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af
foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 21.

§ 10

Forandringer (10.1) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring
skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest 5 uger inden den bringes til udførelse.
Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden 3 uger efter
anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået
enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.
(10.2) Såfremt forandringerne ønskes udført af hensyn til ældre/handicappede kan bestyrelsen
ikke blankt nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse jf. stk. 3 og
stk. 4 og alene nægte godkendelse, såfremt forandringerne medfører væsentlige gener for
de øvrige beboere i foreningen.
(10.3) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af

Side 4

redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, medmindre bestyrelsen in-
den arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at god-
kende en anmodning om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil

være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser.
(10.4) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med
kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.
(10.5) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed
og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller
tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for
bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.
§ 11

Fremleje (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end
medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2.
(11.2) En andelshaver er, når han har beboet boligen i normalt mindst et halvt år, berettiget til
at fremleje eller låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når
andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse,
forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller
lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades
efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende
salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen

minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetage-
ren og betingelserne for fremlejemålet.

(11.3) En andelshaver, der har erhvervet andelsboligen som forældrekøb kan fremleje denne til
biologiske børn og adoptivbørn eller biologiske forældre og adoptivforældre på ubestemt
tid.

§ 12

Husorden (12.1) Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, husdyrhold m. v. Sådanne regler

er til enhver tid bindende for alle andelshavere jf. dog stk. 2.
(12.2) Uanset bestemmelser om forbud mod husdyrhold er det altid tilladt at holde servicehund.
(12.3) Bestemmelser om husdyrhold m. v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder
bibeholdes indtil dyrets død.

(12.4) Det er tilladt at holde et husdyr i hvert hus og det forventes, at der er fuld kontrol over dy-
ret, samt at efterladenskaber fjernes omgående.

§ 13

Overdragelse (13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel
efter reglerne i § 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter
ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse,
skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget
skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.
(13.2) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:
A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med
bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller
til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før
overdragelsen.

Side 5
B) Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den,
der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten

i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bo-
lig frigøres, således at den tilbydes først til de indtegnede på ventelisterne i overensstem-
melse med reglerne i denne paragrafs stk. 2 litra B og C, og derefter til den person, der

indstilles af den adelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen jf., denne paragrafs
stk. 2 litra D.

C) Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er
indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte
nærmere regler for administration af ventelisten, herunder bl.a. fastsætte gebyr
for indtegning. Hvor mange tilbud de indtegnede skal have fået, før de kan slettes, og

fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på venteli-
sten, idet de ellers slettes.

D) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.
(13.3) Foreningens ventelister skal fremlægges til eftersyn for andelshaverne på hvert års
ordinære generalforsamling.

(13.4) Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris, svarende til andels-
kronen i henhold til vedtægternes § 14, eller sælger ønsker at sælge andelen under mak-
simal lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i § 13, stk. 2, litra a, skal den køber, der

ønsker at købe til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hver-
dage, såfremt nedsættelsen af prisen er mere end 15 % af den udbudte lovlige pris eksklu-
sivt løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter § 13, stk. 2, litra b og c skal herefter til-
bydes andelen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til anden side med en accept-
frist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen kan beslutte, at

indtegnede på ventelisten, når lejligheden udbydes første gang til ventelisterne, skal med-
dele, om de ønsker lejligheden tilbudt igen til en lavere pris, hvis lejligheden ikke kan

sælges til den udbudte lovlige pris efter § 14.

§ 14

Pris (14.1) Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende
eventuelle aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et
beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:
A) Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling,

som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsam-
ling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i

andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og
andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse

er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En eventuel regu-
leringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat

et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes

af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal opret-
tes på en standardformular.

B) Værdien af forbedringer, jfr. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel
værdiforringelse på grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under byggeriets
opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for
installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det særskilt betalte
vederlag som ovenfor anført.
C) Værdien af forbedringer og anlæg m.v. af det til boligen hørende haveareal fastsættes til
anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse.
D) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under
hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

Side 6

E) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pris-
tillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil.

(14.2) Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B - E fastsættes efter en konkret vurdering
med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt
af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende.
Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige
afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret
med hårde hvidevarer og faste tilpassede tæpper, der tilhører andelsboligforeningen, men

skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, kan beregnes et nedslag under hensynta-
gen til maskinernes / tæppernes alder og forventede normale levetid.

(14.3) Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås
anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil
overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen.
Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.
(14.4) Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om
fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller
nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være
særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderings-
rapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering

er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og
træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem
parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til,
hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.
(14.5) Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelle pristillæg
eller nedslag i vedligeholdelsesstand, fastsættes af den af foreningen sædvanligt benyttede
vurderingsmand. Halvdelen af vurderingshonoraret betales af køber og halvdelen af
vurderingshonoraret betales af sælger.
§ 15

Fremgangsmåde (15.1) Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret de dokumenter og nøgleoplysnin-
ger, der er krævet i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om oplysningspligt ved

salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale
nøgleoplysninger udarbejdet af Erhvervsministeriet, herunder vejledning til køber om
prisfastsættelse af andelsboliger, andelsboligforeningens vedtægter, energimærke, seneste
årsrapport og budget, referat af seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere

ekstraordinære generalforsamlinger samt vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udar-
bejdet. Foreningen skal udlevere nøgleoplysningsskemaerne til den andelshaver der øn-
sker at sælge hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter anmodning. For nøgleoplys-
ningsskema om andelsbolig til salg løber fristen for udlevering fra det tidspunkt, hvor for-
eningen har modtaget relevant dokumentation fra andelshaveren vedrørende forbedringer,

tilpasset løsøre mv. Dokumenterne kan udleveres elektronisk og eventuelt gøres tilgænge-
lige på foreningens hjemmeside.

Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som
påvirker foreningens formue negativt, såsom er fald i ejendommens værdi, væsentlige

kursreguleringer eller optagelse af nye lån, er bestyrelsen forpligtet til at udfylde og udle-
vere erklæring om væsentlige ændringer i nøgleoplysningsskema for andelsboligforenin-
gen.

(15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at oved-
ragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller er-
hverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer

udgiften, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunde-

Side 7

rer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstra-
arbejde ved afregning til pant- eller udlægshaver og ved tvangssalg eller –auktion.

(15.3) Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overdragelsesdagen være indgået på
foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før
overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere

købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Fristen for deponering / garanti-
stillelse skal frigives til andelsboligforeningen senest 7 hverdage før overtagelsesdagen.

(15.4) Andelsboligforeningen afregner – efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige
beløb til indfrielse af eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien –
provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og der
næst til den fraflyttende andelshaver.

(15.5) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbage-
holde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift. Såfremt afregning

med erhververens samtykke sker inden overtagelsesdagen, er foreningen endvidere beret-
tiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af eventuelle krav i anledning

af mangler konstateret ved overtagelsen.

(15.6) Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gen-
nemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand

eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Er-
hververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 8 dage fra overtagel-
sesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre er-
hververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter

overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan

bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved af-
regningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig

mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

(15.7) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-6 skal afregnes senest
10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

§ 16

Ubenyttede boliger (16.1) Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en
anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer
bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på.
Ved overdragelse af andelsboligen finder § 13, stk. 2, litra b og c, § 14 og § 15 tilsvarende
anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit,
hvem der skal overtage andelsboligen. Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget,

fortsat opfylde sine forpligtelser over for foreningen, herunder betale boligafgift. Andels-
haveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen i fornødent omfang,

herunder ryddeliggøre andelsboligen samt udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen
på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved

salg af andelsboligen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelsha-
verens regning.

§ 17

Dødsfald (17.1) Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og
bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge

A) Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 må-
neder.

B) Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre.

Side 8
C) Personer som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel
og bolig ved hans/hendes død. Erhververen skal i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.
(17.2) Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede

personer finder §§ 14-15 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forud-
gående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bort-
set fra § 15 stk. 3-7 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræ-
der i afdødes forpligtelser over for foreningen.

(17.3) Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der ind-
træder næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forin-
den, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som

overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i §
15.

§ 18

Samlivsophævelse (18.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere er den af parterne, der
efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til
at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

(18.2) Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, så-
fremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles hus-
stand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.

(18.3) Ved ægtefælles/registreret partners fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen

skal begge ægtefæller/registrerede partnere være forpligtet til at lade fortsættende ægte-
fælle/registrerede partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdra-
gelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19 stk. 2 finder §§ 14-15 til-
svarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles/registrerede partners overtagelse gen-
nem ægtefælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk.

3-7 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle/registrerede partner i disse
tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt
långivende pengeinstitut.
§ 19

Opsigelse (19.1) En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men

kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13 - 19 om overførsel af andelen.

§ 20

Eksklusion (20.1) I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes

til ophør af bestyrelsen:

A) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligaf-
gift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art.

B) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pen-
geinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jfr. § 16 stk. 1.

C) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke
foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. § 9.

D) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksom-
hed eller andre andelshavere.

E) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større
pris end godkendt af bestyrelsen.
F) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens be-

Side 9

stemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.
(20.2) Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der
forholdes som bestemt i § 17.

§ 21

Ledige boliger (21.1) I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller
hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter § 17, § 18 eller § 21,
eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny
andelshaver gå frem efter reglerne i § 13.2 B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles,
afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.

§ 22

Generalforsamling (22.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

(22.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets
udløb med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.

3) Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrappor-
ten.

4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel
ændring af boligafgiften.
5) Forslag.
6) Valg.
7) Eventuelt.

(22.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af besty-
relsens medlemmer eller 1/3 del af andelshaverne eller administrator forlanger det med

angivelse af dagsorden
§ 23

Indkaldelse m.v. (23.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 30 dages varsel, der dog ved ekstraordinær
generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde
dagsorden for generalforsamlingen.
(23.2) Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

(23.3) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i ind-
kaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før gene-
ralforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

(23.4) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har

enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, samt perso-
ner med fuldmagt der bebor boligen i forbindelse med forældrekøb. De(n) adgangsberet-
tigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der ikke kan tage ordet el-
ler stille forslag. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen,

har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Side 10
(23.5) Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et
myndigt husstandsmedlem, en anden andelshaver eller en person der bebor andelsboligen
i forbindelse med forældrekøb. En andelshaver kan dog kun afgive en stemme i henhold
til fuldmagt.

§ 24

Flertal (24.1) Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer
sig om beslutninger som nævnt i stk. 2 - 4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige
stemmer være repræsenteret.
(24.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold

mellem boligafgiften, om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelses-
arbejder hvis finansiering beregnet ud fra ydelsen på sædvanligt 30-årigt kontantlån ville

kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 25 %, om henlæggelse til sådanne
arbejder med et beløb, der årligt overstiger 25 % af den hidtidige boligafgift og om

optagelse af afdragsfrie lån, nedsparingslån, rentetilpasningslån uden rentemaksimum el-
ler andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på

fremtidig ydelse, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige

mulige stemmer er repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 af ja og nejstemmer. Er ik-
ke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men op-
nås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny ge-
neralforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst

2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.
(24.3) Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem
andelshaverne hæfter personligt.
(24.4) Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages
med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige
mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de
repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på
denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede
stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

§ 25

Dirigent m.v. (25.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

(25.2) Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af
dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på
generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne senest en måned efter
generalforsamlingens afholdelse.
§ 26

Bestyrelse (26.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af

foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 27

Bestyrelses- (27.1) Bestyrelsen består af en formand og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer efter
medlemmer generalforsamlingens bestemmelse. 1 person fra hver boligblok i bestyrelsen (tilstræbes),
ligesom det tilstræbes, at der er ligelig kønsfordeling mellem bestyrelsens medlemmer.
Derudover er der en suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af forfald blandt de
fire faste medlemmer.
(27.2) Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Side 11

(27.3) Rotation af bestyrelsen:
Ulige år: Formanden
Hvert år: Næstformand
Lige år: Kasserer
Hvert år: Sekretær
Hvert år: Suppleant
(27.4) Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige

husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges en person fra hver hus-
tand og kun en person der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.

(27.5) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer og sekretær.
(27.6) Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste
ordinære valg af formand. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædende

bliver mindre end 3, indkaldes til generalforsamling til nyvalg af bestyrelse for tiden ind-
til næste ordinære generalforsamling.

§ 28

Møder (28.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en
person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til,
kan have særinteresser i sagens afgørelse.
(28.2) Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af
hele bestyrelsen.
(28.3) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 29

Tegningsret (29.1) Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 30

Administration (30.1) Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller en anden professionel
ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt kautionsforsikring til som
administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning.
Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer
nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.
(30.2) Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen
ejendommens administration, og reglerne i nærværende stk. 3 og 4 finder da anvendelse.
(30.3) Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler
indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne

foretages hævning ved brug af netbank ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i for-
ening. Alle indbetalinger til foreningen – det være sig boligafgift, leje, indbetalinger i for-
bindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en af foreningen an-
vist konto.

(30.4) Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføringen til et statsautoriseret eller
registreret revisionsfirma, og /eller overlade opkrævning af boligafgift og udbetaling af
faste (periodiske) betalinger til et pengeinstitut. I det omfang en sådan overladelse ikke er

sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en kasserer, der er ansvarlig for bogholderi, op-
krævninger og periodiske betalinger.

Side 12

(30.5) Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for

foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvi-
gelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten.

§ 31

Regnskab (31.1) Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik

og underskrives af evt. administrator og hele bestyrelsen.
Regnskabsåret er kalenderåret.

(31.2) I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den
pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen
for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14.
Forslaget anføres som note til årsrapporten.
(31.3) Hvert år kan i budgettet og resultatopgørelsen medtages et beløb til henlæggelse i en fond
som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til
vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og /eller fornyelser. Beløbets størrelse
fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke
medregnes ved beregning af andelsværdien.

§ 32

Revision (32.1) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere

årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.

§ 33

(33.1) Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget
udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

§ 34

Opløsning (34.1) Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
(34.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende
formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 12. maj 2022

I bestyrelsen:

Formand: Torben Steen Buchhorst                Næstformand: Susanne Juel   

Kasserer: Frank Poulsen.                              Sekretær: Heidi Lindeholm

Overskrift 1

Overskrift 1

vedtægterSkriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.10 | 11:40

Jeg vil gerne skrives på venteliste.

...
04.08 | 10:03

Jeg vil meget gerne skrives op på jeres venteliste.
Yvonne michelsen

...
02.07 | 18:05

Jeg vil meget gerne skrives op i jeres boligforening.

...
01.07 | 18:38

Hej. Jeg har hørt godt om jeres boliger og vil meget gerne skrives op på jeres venteliste til en bolig i et plan. Bor pt i eget hus

...
Du kan lide denne side